Polish

[Scene] - pojedyncza scena

Dokładnie przeczytaj opisy parametrów sceny, część z nich ma wpływ na kolejne sceny, jeżeli nie zostaną tam zmienione. Standardowo czas w Mugenie mierzy się w tikach, gdzie 60 = 1 sekunda.

[Scene <liczba>] : (x)(liczba_c) Grupa z numerem sceny, liczby powinny zaczynać się od 0.

fadein.time = czas : (liczba_c) Czas efektu pojawiania się grafiki sceny na początku.

fadein.col = kolor_R, kolor_G, kolor_B : (liczba_c) Kolor RGB tła pojawiania się grafiki sceny na początku. Wartości dla kolorów od 0 do 255.

clearcolor = kolor_R, kolor_G, kolor_B : (liczba_c) Kolor RGB tła dla sceny, jeżeli chcesz używać tego samego koloru w kolejnych scenach, wystarczy ustawić kolor w pierwszej scenie. Wartości dla kolorów od 0 do 255. Standard to: clearcolor = 0,0,0.

layerall.pos = pozycjaX, pozycjaY : (liczba_c) Domyślna pozycja dla wszystkich warstw. Jeżeli zostanie pominięta w pierwszej scenie to Mugen przyjmie wartości layerall.pos = 0,0. Jeżeli w kolejnych scenach pozycja nie zostanie ustawiona to zostanie użyta pozycja z poprzedniej sceny. Pozycja warstw nie wpływa na dodane obiekty graficzne.

layer<liczba>.starttime = czas : (liczba_c) Czas startu wyświetlania warstwy. Standard to: layer<liczba>.starttime = 0.

layer<liczba>.offset = przesuńX, przesuńY : (liczba_c) Przesunięcie pozycji na osi X i Y dla warstwy, względem domyślnej pozycji, czyli layerall.pos. Standard to: layer<liczba>.offset = 0,0.

layer<liczba>.anim = numer : (liczba_c) Numer animacji do wyświetlenia. Nie da się wyświetlić w warstwie pojedynczego sprita, musi być zapisany w formie animacji. Jeżeli użyta zostanie animacja to nie może zostać użyty tekst na tej samej warstwie.

layer<liczba>.text = "tekst" : (tekst) Tekst do wyświetlenia w jednym wierszu. Jeżeli potrzebujesz nowego wiersza, należy użyć znaku "\n", np. layer<liczba>.text = "Tekst w 1 wierszu.\nTekst w 2 wierszu.". Dla tekstu musi zostać wybrana czcionka przez layer<liczba>.font. Jeżeli użyta zostanie animacja to nie może zostać użyty tekst na tej samej warstwie.

layer<liczba>.font = numer, bank_koloru, wyrównanie, kolor_R, kolor_G, kolor_B
   numer : (liczba_c) Numer czcionki z grupy [SceneDef], np. 1 dla font1.
   bank_koloru : (liczba_c) Bank koloru dla czcionki, tylko dla czcionek bitmapowych.
   wyrównanie : (liczba_c) Wyrównanie tekstu: -1 - do prawej, 0 - do środka, 1 - do lewej.
   kolor_R, kolor_G, kolor_B : (liczba_c) Czcionki TrueType nie mają banków koloru dla tego wprowadzono w motywie dodatkowe narzucenie koloru czcionce w wartościach RGB, działa to też dla czcionek bitmapowych. Wartości od 0 do 255. Po więcej informacji na temat czcionek przeczytaj artykuł: Edytowanie Mugena » Czcionki.

layer<liczba>.textdelay = czas : (liczba_c) Czas określa jak szybko każda następna litera jest wyświetlana na ekranie. Tekst wyświetlany jest pojedynczo, po jednej literze na ekranie, z przerwą między nimi. Standard to: layer<liczba>.textdelay = 0, cały tekst jest wyświetlany natychmiast.

layer<liczba>.endtime = czas : (liczba_c) Czas zakończenia wyświetlania warstwy. Jeżeli wpis zostanie pominięty to warstwa skończy się wyświetlać razem z końcem wyświetlania sceny.

sound<liczba>.value = grupa, numer : (liczba_c) Grupa i numer dźwięku z pliku SND z grupy [SceneDef].

sound<liczba>.starttime = czas : (liczba_c) Czas rozpoczęcia odtwarzania dźwięku. Standard to: sound<liczba>.starttime = 0.

sound<liczba>.volumescale = skala : (liczba_c) Skala głośności, 100 = 100%. Standard to: sound<liczba>.volumescale = 100.

sound<liczba>.pan = przesunięcie : (liczba_c) Jest to przesunięcie pozycji dźwięku. Liczba 0 odtwarza dźwięk w centrum. Wartość ujemna odtwarza dźwięk po lewej stronie. Wartość dodatnia odtwarza dźwięk po prawej stronie. Wartości od -127 do 127. Standard to: sound<liczba>.pan = 0.

bgm = plik : (tekst) Wpis ze ścieżką do pliku z muzyką, np. w formacie MP3. W scenie w której zostanie użyty, zacznie być odtwarzana muzyka. Muzyka będzie kontynuowana w kolejnych scenach, jeżeli wpis nie pojawi się ponownie. Jeżeli wpis w kolejnej scenie pojawi się jako pusty np. bgm =, to muzyka zostanie wyłączona. Plik z muzyką jest wyszukiwany w tym samym folderze co plik scenorysu.

bgm.loop = pętla : (0/1) Czy muzyka ma być zapętlona. Standard to: bgm.loop = 0.

bgm.loopstart = sample : (liczba_c) Numer próbki od której zaczyna się pętla.

bgm.loopend = sample : (liczba_c) Numer próbki na której kończy się pętla.
Po więcej informacji na temat dźwięków i muzyki przeczytaj artykuł: Edytowanie Mugena » Dźwięki i muzyka.

window = X1 ,Y1, X2, Y2 : (liczba_c) Obszar ograniczający wyświetlanie sceny, jest to potrzebne jeżeli chcesz wyświetlać wybrany fragment względem ekranu, działa trochę jak okno przez które się patrzy. W wypadku gdy window = 0,0,319,239 i localcoord = 320,240 wszystko co wejdzie w rejon całego ekranu będzie wyświetlane. Jeżeli wpis zostanie pominięty w danej scenie, zostanie użyty wpis z poprzedniej sceny, bez używania tego wpisu obszarem będzie cały ekran. Parametr ten nie wpływa na wyświetlanie dodatkowych obiektów graficznych.

bg.name = nazwa_tła : (tekst) Tło sceny to nic innego jak nazwa nowej grupy w której można dodać obiekty graficzne opisane w artykule: Edytowanie Mugena » Obiekty graficzne w Mugenie. Nazwano to tłem, ponieważ dodatkowe obiekty będą standardowo wyświetlane pod warstwami sceny, chyba że zostanie odpowiednio ustawiony parametr layerno. Tworząc nazwę nowej grupy nie należy używać spacji ! Przykładowo: dla bg.name = Nazwa0sceny, powstanie grupa [Nazwa0scenyDef] a pod nią będą dodawane grupy obiektów np. [Nazwa0sceny Normal]. Schemat jest pokazany niżej.

fadeout.time = czas : (liczba_c) Czas efektu zanikania grafiki sceny na końcu.

fadeout.col = kolor_R, kolor_G, kolor_B : (liczba_c) Kolor RGB tła zanikania grafiki sceny na końcu. Wartości dla kolorów od 0 do 255.

end.time = czas : (x)(liczba_c) Czas po jakim scena zostanie zakończona i uruchomi się następna. Powinna to być minimum suma czasów fadein.time + czas wyświetlania warstw + fadeout.time.

Przykład:

[Scene 0]
; efekt na początku
fadein.time = 90
fadeout.col = 0,0,0
; kolor tła
clearcolor = 0,0,0
; warstwy
layerall.pos = 0,0
layer0.starttime = 0
layer0.offset = 160,120
layer0.anim = 0
layer0.endtime = 300
layer1.starttime = 0
layer1.offset = 160,180
layer1.text = "Tekst do wyświetlenia"
layer1.font = 0, 0, 0, 255,255,255
layer1.textdelay = 10
; dźwięki
sound1.value = 1,0 
sound1.starttime = 0
sound1.volumescale = 100 
sound1.pan = 0
; muzyka
bgm = plik.mp3
bgm.loop = 1
bgm.loopstart = 489632
bgm.loopend = 596645
; ograniczenie ekranu
window = 0,0, 319,239
; tło sceny
bg.name = BG0
; efekt na końcu
fadeout.time = 90
fadeout.col = 0,0,0
;zakończenie
end.time = 600

; animacja
[Begin Action 0]
0,0, 0,0, -1

; tło sceny
[BG0Def]
...

Napisz komentarz w tym Artykule